Список науковий праць Л.З. Вонс

 

1.     Вонс Л .З. Вплив препарату біфрен ( aminophenylbutyric acid) у хворих із цукровим діабетом 2-го типу в поєднанні з діабетичною нефропатією на перекисне окислення ліпідів / Л. З. Вонс // Медичний форум. – 2015. – № 6 (06). – С. 33-35.

2.     Мартинюк Л. П., Вонс Л. З., Шершун О. І. Корекція астенічного синдрому та коморбідно – тривожних розладів у хворих з хронічною хворобою нирок / Л. П. Мартинюк, Л. З. Вонс, О. І. Шершун // Вісник наукових досліджень. – 2016. – №1. – С. 99-101.

3.     Вонс Л. З. Нові перспективи у лікуванні хворих із діабетичною нефропатією / Л. З. Вонс // Вісник наукових досліджень. – 2016. – №2. – С. 25-27.

4.     Вонс Л. З. Показники якості життя залежно від стадії хронічної хвороби нирок на тлі цукрового діабету 2-го типу / Л. З. Вонс // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень «JC&EMR». – 2016. – 4(2). – С. 258-263.

5.     Мартинюк Л. П., Вонс Л. З. Роль поліморфізму І/D гена ангіотензин-перетворюючого ферменту в прогресуванні діабетичної нефропатії у хворих з цукровим діабетом 2 типу / Л. П. Мартинюк, Л. З. Вонс // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 2016. – №7. – С. 20-24.

6.     Вонс Л. З., Никитюк С. О. Доцільність використання антигомотоксичних препаратів у комплексному лікуванні гострого бронхіту у дітей / Л. З. Вонс, С. О. Никитюк // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції Патологія сполучної та кісткової тканини у дітей різного віку, 11-12 вересня 2008 року.: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – м.Тернопіль. – 2008.

7.     Вонс Л. З., Никитюк С. О., Качор Л. А., Гах Т. Т. Особливості психосоматичного підходу у трактуванні та лікуванні цукрового діабету / Л. З. Вонс, С. О. Никитюк, Л. А. Качор, Т. Т. Гах // Матеріали  IV конгресу педіатрів країн СНД “ Ребенок и общество : проблемы здоровья, развития и питания ” , 25 – 26 квітня 2012 р.: матеріали наукового конгресу. –  м. Львів. – 2012.

8.     Мартинюк Л. П., Якубишина І. Г., Вонс Л. З., Гах Т. Т. Оцінка якості життя у хворих із вперше виявленим цукровим діабетом / Л. П. Мартинюк, І. Г. Якубишина, Л. З. Вонс, Т. Т. Гах // Людина та ліки України, 1-3 квітня 2014 р.: матеріали науковий конгресу. – Київ. – 2014. – С. 7-8.

9.     Мартинюк Л. П., Вонс Л. З. Фактори, які впливають на якість життя у хворих із цукровим діабетом / Л. П. Мартинюк, Л. З. Вонс // Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при коморбідній патології, 20-21 березня 2014 р.: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль. – 2014. – С. 26.

10.            Мартинюк Л. П., Ремезюк О. М., Вонс Л. З. Результати застосування келтікану у лікуванні хворих на діабетичну полінейропатію / Л. П. Мартинюк, О. М. Ремезюк, Л. З. Вонс // ХІХ Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена – кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука, 27-29 квітня 2015 р.: ХІХ Міжнародний конгрес. – Тернопіль. – 2015.

11.           Мартинюк Л. П., Вонс Л. З. Оцінка якості життя у хворих на цукровий діабет, які знаходяться на лікуванні програмним гемодіалізом / Л. П. Мартинюк, Л. З. Вонс // Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії, 23-24 жовтня 2015 р:. матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів. – 2015. – С. 18-22.

12.           Мартинюк Л. П., Мартинюк Л. П., Вонс Л. З. Оптимізація лікування у хворих з цукровим діабетом 2-го типу ускладненою діабетичною нефропатією / Л. П. Мартинюк, Л. П. Мартинюк, Л. З. Вонс // Нові досягнення в галузі медичних та фармацевтичних наук, 20-21 листопада 2015 р.: матеріали міжнародної науково – практичної конференції. – Одеса. – 2015. – С. 36-40.

13.           Мартинюк Л. П., Вонс Л. З., Якубишина І. Г. Антигіпоксична та антиамнестична дія препарата біфрен (aminophenylbutyric acid) у хворих із діабетичною нефропатією / Л. П. Мартинюк, Л. З. Вонс, І. Г. Якубишина // Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках, 4-5 грудня 2015 р.: матеріали міжнародна науково-практичної конференції. – Київ. – 2015. – С. 41-44.

14.           Мартинюк Л. П., Вонс Л. З., Якубишина І. Г., Шевченко Н. Ю. Нові можливості використання ноотропного препарату біфрен (aminophenylbutyric acid) у хвориз із захворюваннями нирок / Л. П. Мартинюк, Л. З. Вонс, І. Г. Якубишина, Н. Ю. Шевченко // Актуальні питання медичної теорії та практики, 11-12 грудня 2015 р.: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ. – 2015. – С. 38-41.

15.           Мартинюк Л. П., Вонс Л. З., Ружицька О. О. Вплив амінофенілмасляної кислоти на оксидативний стрес та психо-емоційні розлади у хворих з цукровим діабетом 2-го типу / Л. П. Мартинюк, Л. З. Вонс, О. О. Ружицька // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах, 24-15 березня 2016 р.: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль. – 2016. – С. 73-75.

16.           Мартинюк Л. П., Ружицька О. О., Вонс Л. З., Козій М. І.,  Якубишина І. Г. Функціональний стан прищитоподібних залоз у хворих на хронічну хворобу нирок в умовах лікування гемодіалізом / . Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, Л. З. Вонс, М. І. Козій,  І. Г. Якубишина // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря», 2016 р.: Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль. – 2016. – С. 125.

17.           Мартинюк Л. П., Вонс Л. З., Ружицька О. О., Паламар Т. О. Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів із діабетичною хворобою нирок в залежності від поліморфізму I/D гена ангіотензин-перетворюючого ферменту / Л. П. Мартинюк, Л. З. Вонс, О. О. Ружицька, Т. О. Паламар // ІІ міжнародна науково-практична конференція «Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (присвячена памяті академіка НАМН України Є. М. Нейка), 6-7 жовтня 2016 р.: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ-Яремче. – 2016. – С. 150-151.

18.           Вонс Л. З., Мартинюк Л. П. Особенности течения и лечения артериальной гипертензии у пациентов с диабетической нефропатией в зависимости от полиморфизма І/D гена ангиотензин-превращающего фермента / Л. З. Вонс, Л. П. Мартинюк // IV Евразийский конгресс кардиологов, 10-11 октября 2016 г.: материалы Евразийского конгресса кардиологов. – Ереван, Армения. – 2016. – С. 120.

19.           Мартинюк Л. П., Вонс Л. З., Насалик Б. Г. Перспективы лечения сахарного диабета 2-го типа у лиц пожилого возраста / Л. П. Мартинюк, Л. З. Вонс, Б. Г. Насалик // Журнал «Проблемы биологии и медицины». 2016, №3,1 (90) «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии» международная конференция Самаркандского государственного медицинского института, 3-4 ноября 2016 г.: международная конференция. – Узбекистан. – 2016. – С. 77.

20.           Арт-терапія. Інноваційні психологічні технології [за заг.ред. О.Тіунової] – Тернопіль.: ТНПУ ім. В.Гнатюка; ЕЕАТА, 2013. – 160 с.

 

Comments