Список праць к.мед.н. Ружицької О.О.

1.         Ружицька О. О. Стан кальціє-фосфорного обміну у хворих з хронічною нирковою недостатністю, які перебувають на програмному гемодіалізі / О. О. Ружицька // Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., 13 – 14 жовтня 2008 р., м. Київ. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 50 – 51.

2.         Мартинюк Л. П. Зміни функції паращитовидних залоз у хворих із хронічними хворобами нирок у додіалізному періоді / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-літтю факультету післядипломної освіти, 23 – 24 жовтня 2009 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 86 – 87.

3.         Мартинюк Л. П. Особливості функції паращитоподібних залоз у хворих із хронічними хворобами нирок у додіалізному та діалізному періодах / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2009. – № 4. – С. 68 – 69.

4.         Мартинюк Л. П. Відповідність рівнів Са, Р та ПТГ сироватки крові у пацієнтів із хронічними хворобами нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі, цільовим рівням згідно NKF-K/DOQI 2003 / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька // Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: матеріали наук.-практ. конф., 15 – 16 квітня 2010 р., м. Вінниця. – Вінниця: Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, 2010. – С. 50 – 51.

5.         Мартинюк Л. П. Показники кальціє-фосфорного обміну у хворих із хронічними хворобами нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі / Л. П. Мартинюк, О.О. Ружицька // Український журнал нефрології та діалізу. – 2011. – № 3 (31). – С. 11 – 16.

6.         Особливості стану кісткової тканини у жінок із хронічними хворобами нирок, які отримують лікування програмним гемодіалізом / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, О. С. Мартинюк, А. А. Клим, Г. Б. Симко, Н. Ю. Шевченко, І. Г. Якубишина, Н. З. Федунь, Т. М. Рогатинська // Матеріали науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці», 24 – 25 березня 2011 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 51 – 52.

7.         Ружицька О. О. Поширеність та структура порушень секреції паратиреоїдного гормону у хворих на програмному гемодіалізі / О. О. Ружицька // Актуальні проблеми внутрішньої медицини : матеріали наук.-практ. конф., 21-22 квітня 2011 р., м. Чернівці. – Чернівці, 2011. – С. 141 – 142.

8.         Ружицька О. О. Особливості кальціє-фосфорного обміну та функції паращитовидних залоз у хворих на хронічну хворобу нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі / О. О. Ружицька // Медицина XXI століття: матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених із міжнародною участю, присвяченої 150-річчю заснування Харківського медичного товариства, 30 листопада 2011 р., м. Харків. – м. Харків, 2011. – С. 89 90.

9.         Ружицька О. О. Особливості вторинного гіперпаратиреозу у хворих на хронічну хворобу нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі / О. О. Ружицька // Український журнал нефрології та діалізу. – 2012. – № 1 (33). – С. 35 – 39.

10.      Ружицька О. О. Стан кісткової тканини у хворих на програмному гемодіалізі / О.О. Ружицька // Український медичний альманах. – 2012. – Том 15, № 1. – С. 135 138.

11.     Ефективність використання альфакальцидолу для корекції вторинного гіперпаратиреозу у хворих на хронічну хворобу нирок у додіалізному періоді / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, Л. П. Мартинюк, А. А. Клим, О. С. Мартинюк, Г. Б. Симко, Н. Ю. Шевченко // Український журнал нефрології та діалізу. – 2012. – № 3 (35). – С. 22 27.

12.     Мартинюк Л. П. Особливості мінерального обміну та функції паращитоподібних залоз при хронічній хворобі нирок / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, Л. П. Мартинюк // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. – № 2 (6). – C. 72 – 79.

13.     Пат. 75400 Україна, МПК A61K 31/07, A61K 31/555, A61K 35/02. Спосіб корекції порушень мінерального обміну та кісткового ремоделювання при хронічній хворобі нирок / Мартинюк Л. П., Ружицька О. О.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського – № u201207100; заявл. 12.06.12; опубл. 26.11.12, Бюл. № 22.

14.     Ружицька О. О. Забезпеченість кальцидіолом організму хворих на хронічну хворобу нирок у додіалізному періоді / О. О. Ружицька // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2012. – № 1. – С. 117 118.

15.     Ружицкая О. А. Коррекция вторичного гиперпаратиреоза у больных с хронической болезнью почек в додиализном периоде с помощью альфакальцидола / О. А. Ружицкая // Проблемы и перспективы развития современной медицини : сборник научных статей IV Республиканской научно-практической конференции с международным участием студентов и молодых ученых, 19 – 20 апреля, 2012, г. Гомель. – Гомель: ГомГМу, 2012. – № 4. – Том. 3. – С. 203 – 205.

16.     Ружицька О. Досвід лікування ренальної остеодистрофії у хворих на хронічну хворобу нирок у додіалізному періоді / О. Ружицька // Матеріали XVI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених, 23 25 квітня 2012 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 28.

17.     Ружицкая О. А. Обеспеченность витамином Д3 организма больных с хронической болезней почек в додиализном и диализном периодах / О. А. Ружицкая // Актуальные вопросы медицинской науки : сборник научных работ студентов и молодых ученых Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 70-летию профессора А. А. Чумакова, г. Ярославль. – Ярославль: ООО «Издательско-полиграфический комплекс «Индиго», 2012. – С. 196 – 197.

18.     Досвід використання альфакальцидолу для лікування вторинного гіперпаратиреозу у хворих на хронічну хворобу нирок у додіалізному періоді / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, А. А. Клим, О. С. Мартинюк, Г. Б. Симко, І. Г. Якубишина, Н. Ю. Шевченко // Український журнал нефрології та діалізу : матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні питання нефрології», 5 6 квітня 2012 р., м. Ялта. – 2012. – Додаток до № 1 (33). – С. 25.

19.     Martynyuk L. The efficiency of alfacalcidol and strontium ranelate therapy in prevention of bone loss in pre-dialysis chronic renal failure patients / L. Martynyuk, ORuzhytska, L. Martynyuk // Bone and the kidney: ISN Nexus Symposium, 20 – 23 September 2012, Copenhagen, Denmark. – Copenhagen, 2012. – P. 40.

20. Ружицька О. О. Ефективність комплексного лікування порушень мінерального обміну та кісткового ремоделювання у хворих на хронічну хворобу нирок II-IIІ стадій / О. О. Ружицька // Актуальні проблеми нефрології. – 2013. – Вип. 19. – С. 96-106.

21.              Мартинюк Л.П. Досвід застосування кредитно-модульної системи навчання у викладанні внутрішньої медицини студентам 5 і 6 курсів медичного факультету / Л.П. Мартинюк, Л.П. Боднар, Б.Г. Насалик, Т.О. Паламар, І.Г Якубишина, О.О. Ружицька, Грималюк Н.В. // Кредитно-модульна система організації навчального процесу: м-ли науково-практичної конференції, квітень 2013 р. – С. 213-214.

22.              Martynyuk L, Ruzhytska O, Martynyuk L et al. Bone mineral density, fractures and heart valve calcification in hemodialysis patients. Presented at the: World Congress of Nephrology (WCN). Hong Kong, May 31–June 4 2013: Abstract SU 417.

23. Martynyuk L. Effect of the herbal combination Canephron N on diabetic nephropathy in patients with diabetes mellitus: results of a comparative cohort study / L. Martynyuk, L. Martynyuk, O. Ruzhitska, O. Martynyuk // The journal of alternative and complementary medicine. 2014. 20 (6). – Р. 472-478.

24. Стан перекисного окислення ліпідів та системи антиоксидантного захисту у хворих на ХХН / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, М. І. Козій, Р. В. Гніздюх // VІІ національний конгрес «Людина та лікиУкраїна - 2014», Київ. – 2014. – C. 26 – 27.

25.              Шляхи удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі внутрішньої медицини / Л.П. Мартинюк, Л.П. Боднар, Б.Г. Насалик, Т.О. Паламар, І.Г. Якубишина, О.О. Ружицька, Н.В. Грималюк // Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації: м-ли науково-практичної конференції. – 2014 р. – С. 206-208.

26. Мартынюк Л.П. Влияние растительного препарата Канефрон H на течение диабетической нефропатии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа: результаты сравнительного когортного исследования / Л.П. Мартынюк, Лар.П. Мартынюк, О.А. Ружицкая, Є.С. Мартынюк// Почки. – 2015. – № 1. – С. 24-32.

27.              Ruzhytska O. Effects on bone tissue of 12 months’combined treatment with alfacalcidol and strontium ranelate in patients with mild to moderate chronic renal failure / O. Ruzhytska, L. Martynyuk // Nephrology Dialysis Transplantation. 2015. 30 (suppl 3). – Р. 216.

28.              Клінічне мислення у студентів на кафедрі внутрішньої медицини №3 / Л.П. Мартинюк, Л.П. Боднар, Б.Г. Насалик, Т.О. Паламар, І.Г. Якубишина, О.О. Ружицька, Н.В. Грималюк, Л.С. Цибульська // Реалізація закону України про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України: м-ли Всеукраїнської навчально-наукової конференції, травень 2015 р. – С. 341-342.

29.              Мартинюк Л. П. Функціональний стан прищитоподібних залоз у хворих на хронічну хворобу нирок в умовах лікування гемодіалізом / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, Л. З. Вонс, М. І. Козій, І. Г. Якубишина // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 26 (2). – С. 125.

30.              Ружицька О.О. Гіперурикемія у пацієнтів на хронічну хворобу нирок VД стадії / О.О. Ружицька, А. А. Філюк // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах: збірник матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф., 24-25 березня 2016 року., м. Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 79-80.

31.              Мартинюк Л.П. Вплив амінофенілмасляної кислоти на оксидативний стрес та психо-емоційні розлади у хворих з цукровим діабетом 2 типу / Л.П. Мартинюк, Л.З. Вонс, О.О. Ружицька // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах: збірник матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф., 24-25 березня 2016 року., м. Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. –  С.73-74.

32.              Науково-дослідна робота – одна з основних ланок формування фахівця з вищою освітою / Л. П. Мартинюк, Б. Г. Насалик, Л. П. Боднар, Н. В. Грималюк, Т. О. Паламар, І. Г. Якубишина, О. О. Ружицька, Л. С. Цибульська // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), 12–13 травня 2016 року, Тернопіль. – м. Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. - С. 139-140.

Comments