Наукові публікації асистента Вонс Л.З.

1. Martynyuk L., Vons L., Ruzhytska O. Influence of L-arginine and beta-phenyl-gamma-aminobutyricacid combined therapy on apoptosis and oxidative stress in patients with diabetic kidney disease. 2018. Volume 33. Issue suppl 1. P. 500.

2. Martynyuk L. P., Vons L. Z., Ruzhytska O. O. The effect of L- arginine on oxidative stress and microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus and chronic kidney disease. International Journal of Medicine and Medical Research. 2017, Volume 3, Issue 1, P. 22–25.

3. L. Vons. L-arginine improves oxidative stress and reduces albuminuria in patients with diabetic kidney disease / L. Martynyuk, L. Vons, O. Ruzhytska // Nephrol Dial Transplant. – 2017. – № 32 (suppl 3). – P. 269-271.

4. Мартинюк Л. П., Вонс Л. З., Шершун О. І. Корекція астенічного синдрому та коморбідно-тривожних розладів у пацієнтів із хронічною хворобою нирок. Вісник наукових досліджень. 2016. № 1. С. 99-101.

5. Вонс Л. З. Нові перспективи у лікуванні хворих із діабетичною нефропатією. Вісник наукових досліджень. 2016. № 2. С. 25-27.

6. Вонс Л. З. Показники якості життя залежно від стадії хронічної хвороби нирок на тлі цукрового діабету 2-го типу. Журнал лінічних та експериментальних медичних досліджень «JC&EMR». 2016. № 4 (2). С. 258-263.

7. Вонс Л. З., Мартинюк Л. П., Водвуд В. К. Динаміка показників апоптозу лейкоцитів крові у пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2 типу та хронічну хворобу нирок. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 4. С. 32-35.

8. Мартинюк Л. П., Вонс Л. З. Роль поліморфізму І/D гена ангіотензин-перетворюючого ферменту в прогресуванні діабетичної нефропатії у хворих з цукровим діабетом 2 типу. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2016. Vol. 1, № 3 (7). С. 20-24.

9. Мартинюк Л. П. Функціональний стан прищитоподібних залоз у хворих на хронічну хворобу нирок в умовах лікування гемодіалізом / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, Л. З. Вонс, М. І. Козій, І. Г. Якубишина // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 26 (2). – С. 125.

10. Мартинюк Л.П. Вплив амінофенілмасляної кислоти на оксидативний стрес та психо-емоційні розлади у хворих з цукровим діабетом 2 типу / Л.П. Мартинюк, Л.З. Вонс, О.О. Ружицька // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах: збірник матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф., 24-25 березня 2016 року., м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.73-74.

11. Вонс Л. З., Мартинюк Л. П. Особенности течения и лечения артериальной гипертензии у пациентов с диабетической нефропатией в зависимости от полиморфизма І/D гена ангиотензин-превращающего фермента / Л. З. Вонс, Л. П. Мартинюк // IV Евразийский конгресс кардиологов, 10-11 октября 2016 г.: материалы Евразийского конгресса кардиологов. – Ереван, Армения. – 2016. – С. 120.

12. Мартинюк Л. П., Вонс Л. З., Насалик Б. Г. Перспективы лечения сахарного диабета 2-го типа у лиц пожилого возраста / Л. П. Мартинюк, Л. З. Вонс, Б. Г. Насалик // Журнал «Проблемы биологии и медицины». 2016, №3,1 (90) «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии» международная конференция Самаркандского государственного медицинского института, 3-4 ноября 2016 г.: международная конференция. – Узбекистан. – 2016. – С. 77.

13. Оптимізація фахової підготовки майбутніх лікарів на випускних кафедрах терапевтичного профілю / О. О. Ружицька, Л. П. Мартинюк, Н. В. Грималюк, Л. П. Боднар, Б. Г. Насалик, Т. О. Паламар, Т. В. Бойко, І. Г. Якубишина, Л. С. Цибульська, Л. З. Вонс // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), 18–19 травня 2017 року, м. Тернопіль : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського – м. Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. - Ч. 2. – 392 c. – С. 89-90.

14. Вонс Л. З. Вплив препарату біфрен (aminophenylbutyric acid) у хворих із цукровим діабетом 2-го типу в поєднанні з діабетичною нефропатією на перекисне окислення ліпідів. Медичний форум. 2015. № 6 (06). С. 33-35.

15. Мартинюк Л. П., Якубишина І. Г., Вонс Л. З., Гах Т. Т. Оцінка якості життя у хворих із вперше виявленим цукровим діабетом / Л. П. Мартинюк, І. Г. Якубишина, Л. З. Вонс, Т. Т. Гах // Людина та ліки України, 1-3 квітня 2014 р.: матеріали науковий конгресу. – Київ. – 2014. – С. 7-8.

16. Арт-терапія. Інноваційні психологічні технології [за заг.ред. О.Тіунової] – Тернопіль.: ТНПУ ім. В.Гнатюка; ЕЕАТА, 2013. – 160 с.