Кафедра внутрішньої медицини № 3 була створена 30.06.2011 року згідно з рішенням Вченої Ради і наказу ректора Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського № 529 шляхом реорганiзацiї кафедри внутрішньої медицини № 1.

На кафедрі працює 1 професор, 8 доцентів, 2 асистенти - станом на 2018 рік.

Головний напрямок наукової діяльності кафедри - нефрологія, кардіологія. На кафедрі постійно присутня творча атмосфера, характерною була наступність поколінь у терапевтичній школі, передавання досвіду і традицій. На кафедрі завжди панує дружня атмосфера кожен викладач має можливість реалізувати себе як на науковому, так і на професійному ґрунті, а при потребі - отримати дружню підтримку з боку своїх колег.

На даний час на кафедрi навчаються студенти 5, 6 курсів медичного факультету, навчання проводиться українською мовою. Для студентів 5 курсу викладаються дві дисципліни: "Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія, військова медицина)" та "Професійні хвороби", для студентів VІ курсу – "Внутрішня медицина (кардіологія, ревматологія, нефрологія, ендокринологія, пульмонологія, гастроентерологія, гематологія, військова медицина)". З 2014 року на кафедрі викладається цикл військової медицини. Навчання здiйснюється згiдно із програмами, затвердженими Центральним методичним кабiнетом МОЗ України. Успiшна реалiзацiя навчальної програми можлива завдяки потужнiй клiнiчнiй базi кафедри, яка включає обласнi вiддiлення і відділення невідкладних станів лікарні швидкої допомоги. Стержнем навчального процесу є формування у студентiв основ клiнiчного мислення. Студенти 6 курсу, разом із черговими лікарями, в позаурочний час, чергують у відділеннях ТУЛ. Студенти на 6 курсі працюють над виконанням наукових робіт, які презентують на останньому занятті кожного циклу. Навчальний процес відбувається за цикловою системою з використанням методики єдиного дня. Викладачi використовують у навчальному процесi методичнi розробки, тематичних хворих, ситуацiйнi задачi, тестові завдання за типом «Крок-2». На кафедрi постiйно оновлюються й удосконалюються тематика лекцiй, практичних занять та методичнi розробки. Колектив кафедри приймає активну участь в організації та проведенні практично-орієнтованих іспитів ОСКІ для студентів 5 курсів.

На кафедрі внутрішньої медицини №3 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я. Горбачевського.» працює студентський науковий гурток, членами якого є студенти 5-6 курсів. Основна мета гуртка – отримати студентами навичок професійного зростання у терапевтичній галузі; відбір та вивчення спеціальної медичної літератури; вміння робити висновки та узагальнення; вести науково-дослідну роботу; використовувати сучасні інформаційні технології у підготовці та професійній діяльності лікаря. Члени студентського наукового гуртка мають можливість опублікувати в наукових виданнях кращі роботи, брати участь у всеукраїнських конференціях та конкурсах оригінальних досліджень, користуються пільгами при вступі до магістратури та аспірантури за умови досягнення істотних успіхів у науково-дослідній роботі та високої успішності у навчанні.

У 2018 році двоє працівників кафедри внутрішньої медицини № 3 отримали сертефікат ESOL International, (рівень володіння мовою В2) - проф. Мартинюк Л.П. та доцент Ружицька О.О.

Окрім навчальної та наукової діяльності, працівники кафедри внутрішньої медицини № 3 здійснюють лікувальну роботу в нефрологічному, пульмонологічному, ревматологічному, кардіологічному відділеннях ТУЛ, в лікарні швидкої медичної допомоги, а також в консультативній обласній поліклініці. Як лікарі вони здійснюють консультативні виїзди в райони області як планово, так і по санавіації. Приймають активну участь в проведенні клінічних та паталогоанатомічних конференцій.

Очолює кафедру професор Мартинюк Л.П. Під її керівництвом розробляються та впроваджуються в навчальний і лікувальний процес новітні досягнення в галузі нефрологічної, кардіологічної та ревматологічної наук, засновані на засадах доказової та протокольної медицини. Автор понад 300 друкованих наукових праць та навчально-методичних розробок, 12 робочих програм з навчальних дисциплін для студентів 1 – 4 рівнів акредитації. Співавтор посібника «Догляд за хворими в домашніх умовах». У співавторстві підготувала розділи посібників «Сімейна медицина» та «Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб». Вперше в Україні Мартинюк Л.П. здійснює великомасштабну роботу по вивченню мінерального обміну та метаболізму кісткової тканини у хворих на хронічну хворобу нирок.

За період існування кафедри, під керівництвом проф. Л.П. мартинюк, було захищено 3 кандидатські дисертаційні роботи, присвячені актуальним питанням з терапії та нефрології.

Дисертаційна робота аспіранта Чайковської М.І. (науковий керівник проф.. Мартинюк Л.П.): «Порушення мінерального, ліпідного обміну та нутріційного статусу хворих на хронічну хворобу нирок» пройшла апробацію 26.06.2018 р.

Професор Л.П. Мартинюк завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 з 01.01.2012 року