Студентський науковий гурток

Сучасний стан вищої медичної освіти вимагає нових підходів до вирішення проблем формування особистості високопрофесійного фахівця. Вирішення їх залежить від того наскільки творчою, ініціативною, продуктивною, буде взаємодія та співпраця викладача і студента. Початок формування професійної упевненості, оптимізму закладається на студентській лаві, бо в основі такої впевненості лежить непохитне переконання в силі наукової медицини, у можливості ефективного застосування її досягнень. Як складова цієї роботи і одним із способів, що активізує пізнавальну та творчу діяльність студентів, є студентський науковий гурток.

З метою залучення студентів до наукової роботи на кафедрі внутрішньої медицини № 3 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я. Горбачевського.» працює студентський науковий гурток, членами якого є студенти 5-6 курсів. Основна мета гуртка – отримати студентами навичок професійного зростання у терапевтичній галузі; відбір та вивчення спеціальної медичної літератури; вміння робити висновки та узагальнення; вести науково-дослідну роботу; використовувати сучасні інформаційні технології у підготовці та професійній діяльності лікаря.

Доц. Т.О. Паламар зі студентами-гуртківцями

Специфічною особливістю в організації роботи гуртка є спільність наукових інтересів викладачів, студентів та аспірантів. Він об´єднує велику кількість ентузіастів, які вивчають принципи, методи та прийоми ведення наукової роботи. Науковий керівник здійснює керівництво роботою гуртка, разом з викладачами кафедри відповідає за ефективну його роботу, забезпечує участь членів гуртка в наукових заходах різного рівня, звітує про роботу гуртка на засіданні кафедри та надає звітні матеріали проректору з наукової роботи за підсумками навчального року.

Члени студентського наукового гуртка мають можливість опублікувати в наукових виданнях кращі роботи, брати участь у всеукраїнських конференціях та конкурсах оригінальних досліджень, користуються пільгами при вступі до магістратури та аспірантури за умови досягнення істотних успіхів у науково-дослідній роботі та високої успішності у навчанні.

Особливостями клінічних кафедр, порівняно з теоретичними, в медичних учбових закладах є те, що паралельно із засвоєнням теоретичного матеріалу (знання студента) існує необхідність в практичному застосуванні наукових досягнень – оволодіння практичними навичками (вміння). На засіданнях гуртка кафедри відбувається демонстрація з клінічним розбором пацієнтів. Зрозуміло, що клінічний розбір хворого передбачає як ознайомлення із особливостями анамнезу так і огляд пацієнта з визначенням характерних симптомів патології, демонстрацією візуальних змін при тій чи іншій патології. Звертається увага на особливості лабораторних показників , інструментальних досліджень. Таким чином, науковий студентський гурток, в першу чергу, являється суттєвим методом удосконалення знань та вмінь студентів із клінічних дисциплін та вибору наукового напрямку. Науковий гурток дає змогу доповнити матеріал, який викладається за тематикою предмету, продемонструвати пацієнтів, які рідко зустрічаються або відсутні в відділенні під час проходження теми за тематичними планами заняття, продемонструвати засоби діагностики та лікування до яких немає широкого доступу на практичному занятті.

Всім студентам 6 курсу (не тільки гуртківцям),в рамках НДР , викладачами кафедри ,пропонуються теми рефератів з доповідю на практичному занятті. Тематика наукових досліджень різноманітна і залежить від уподобань, та зацікавленості студента. Доповіді готуються з використанням мультимедійних інноваційних технологій, для чого має бути відповідне оснащення кафедри. Це дає можливість навчити студента правильному пошуку медичної інформації в інтернеті, диференційовано підходити до вибору основного матеріалу. Презентації для виступу – це нова для студента форма подачі матеріалу, що готує в майбутньому його до наукової роботи в університеті. Таким чином, робота в студентському науковому гуртку передбачає тісну співпрацю студента і викладача, активізацію зусиль щодо стимулювання мотивації у студентів до виконання наукової роботи конкретного виду діяльності.

Одним із важливих видів діяльності студента медичного університету є позааудиторна самостійна робота, яка значною мірою впливає на ефективність навчального процесу і від організації якої, в тому числі, практично залежить зацікавленість студента у вивченні дисципліни, а від того успіх навчальної діяльності в цілому. Викладачі кафедри приділяють велику увагу даному виду роботи, а особливо підготовці та проведенню першого вузівського етапу студентської олімпіади, в якому щорічно приймають участь кращі студенти 5-6 курсів та підготовці (традиційно 2-3 найкращих студентів) до другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади. Важлива роль відводиться студентській науковій конференції, на якій найкращі студенти мають можливість прозвітувати про свої перші наукові доробки з дисципліни.

Таким чином, в своїй діяльності студентський науковий гурток ставить за мету підвищення якості формування навичок науково-дослідної роботи як складової професійної підготовки студентів та розвиток наукового потенціалу майбутніх фахівців. Студентський гурток є першою сходинкою перетворення звичайного студента у допитливого, ерудованого спеціаліста-лікаря, наукового працівника. Це перевірена часом надійна кузня кадрів майбутніх спеціалістів.

Студенти гуртківці були неодноразовими переможцями та призерами всеукраїнських студентських олімпіад та конференцій молодих вчених.

Диплом першого ступеня за усну доповідь на ХХІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (2017) у секції «Кардіологія, ревматологія, нефрологія» отримав студент 5 курсу Богдан Фещенко (наук. керівник доц. Т.О. Паламар); диплом другого ступеня було вручено молодому науковцю Андрію Філюку (наук. керівник ас. О.О. Ружицька).

\

Гуртківець Андрій Філюк - дипломант ХХІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (2017)

Диплом першого ступеня за усну доповідь на ХХІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (2018) у секції

«Внутрішні хвороби» отримала студентка 5 курсу 2 групи Гладка Ірина (наук. керівник ас. О.О. Ружицька).

Староста студенського наукового гуртка кафедри Гладка Ірина- дипломант ХХІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (2018)

В 2014-2015 н.р. студентка Вікторія Геряк, а в 2015-2016 н. р Тарас Бідованець посіли перше місце на Всеукраїнському етапі олімпіади з терапії.

Гуртківець Тарас Бідованець - переможець Всеукраїнського етапу олімпіади з терапії (2016)

Студенти 6 курсу Ткачук Надія Володимирівна, Перевізник Богдана Олегівна і Табас Петро Степанович, прийняли участь в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з внутрішньої медицини, проведеної 23-24 березня 2018 року на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Студенти 6 курсу Ткачук Надія, Табас Петро Степанович, Перевізник Богдана під час проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади (Київ, 2018)

Список опублікованих робіт гуртківців кафедри

1. Feshchenko Bohdan-Markian, Tabas Petro (Tutor - Tamila Palamar). Assessment of antithrombotic therapy in patients with permanent nonvalvular atrial fibrillation: a real-life study. Przegląd Lekarski. 2017; 74, Suplement 1.

XXІІ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, присвячений 60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, 23 - 25 квітня 2017

1. Гладка Ірина. Випадок гострого тубулоінтерстиціального нефриту. Науковий керівник: канд. мед. наук О. О. Ружицька.

XXІ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, присвячений 60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, 24 - 26 квітня 2017

1. Вівчар В’ячеслав. ВПЛИВ ПАРАТГОРМОНУ НА КАЛЬЦІЄ- ФОСФОРНИЙ ОБМІН У ХВОРИХ НА ХХН 5Д СТАДІЇ. Науковий керівник: проф.Л.П.Мартинюк.

2. Фещенко Богдан, Табас Петро. ВИПАДОК РЕФРАКТЕРНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У МОЛОДОЇ ЖІНКИ Наукові керівники: доц. Р.Р. Коморовський, доц. Т.О.Паламар.

3. Табас Петро, Фещенко Богдан. ОЦІНКА АНТИТРОМБОТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ ІЗ ПОСТІЙНОЮ ФОРМОЮ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ. Наукові керівники: доц. Т. О. Паламар, доц. Р. Р. Коморовський.

4. Філюк Андрій. ГІПЕРУРИКЕМІЯ ТА ХРОНІЧНА ХВОРОБА НИРОК VД СТАДІЇ. Науковий керівник: канд. мед. наук О. О. Ружицька.

5. Берегуляк Марта, Лужецька Ірина. ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ СЕРЦЕВОГО РИТМУ І ПРОВІДНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК VД СТАДІЇ. Науковий керівник: канд. мед. наук О. О. Ружицька.

XX МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, 25 - 27 квітня 2016

1. Іванюк Микола, Явна Ольга АНАЛІЗ АНТИТРОМБОТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ ХВОРИХ ІЗ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ Кафедри внутрішньої медицини №2 і №3 Наукові керівники: доц. Р.Р. Коморовський, доц. Т.О.Паламар

2. Іваночко Олександр, Оліх Віта, Явна Ольга ЗАСТОСУВАННЯ ЕПОВІТАНУ У ПАЦІЄНТІВ З ТЕРМІНАЛЬНОЮ СТАДІЄЮ ХРОНІЧНОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ Кафедра внутрішньої медицини №3 Науковий керівник: канд. мед.наук, асист. І.Г. Якубишина

3. Якобчук Христина, Мокрій Олеся АНАЛІЗ ПРИЧИН ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК VД СТАДІЇ, ЯКІ ЛІКУЮТЬСЯ ГЕМОДІАЛІЗОМ. Кафедра внутрішньої медицини №3 Науковий керівник: канд. мед.наук, ас. О.О. Ружицька

4.Філюк Андрій ОСОБЛИВОСТІ ПУРИНОВОГО ОБМІНУ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ХВОРОБІ НИРОК VД СТАДІЇ. Кафедра внутрішньої медицини №3 Науковий керівник: канд. мед.наук, ас. О.О. Ружицька

XІХ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука 27-29 квітня 2015 року

1. Бенів Мар׳яна, Ковбаса Надія. СЕРЦЕВО-СУДИННІ ПОРУШЕННЯ АСОЦІЙОВАНІ З ГІПЕРТРОФІЧНОЮ КАРДІОМІОПАТІЄЮ Кафедра внутрішньої медицини №3 Науковий керівник: канд. мед. наук, доц. Т.О. Паламар

2. Гніздюх Роман, Бурмас Юлія, Носко Галина. ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТІВ НЕФРОТЕКТ ТА ІНФЕЗОЛ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З НЕФРОТИЧНИМ СИНДРОМОМ Кафедра: внутрішньої медицини №3 Науковий керівник: канд. мед. наук, асист. І.Г. Якубишина

3. Ковбаса Надія, Бенів Мар׳яна. ОЦІНКА РИЗИКУ РАПТОВОЇ СЕРЦЕВОЇ СМЕРТІ У ХВОРИХ З ГІПЕРТРОФІЧНОЮ КАРДІОМІОПАТІЄЮ Кафедра внутрішньої медицини №3 Науковий керівник: канд. мед. наук, доц. Т.О. Паламар

4. Мокрій Олеся. МОНІТОРИНГ ПРИЧИН ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ПРОГРАМНОМУ ГЕМОДІАЛІЗІ Кафедра внутрішньої медицини №3 Науковий керівник: канд. мед. наук, асист. О.О. Ружицька

5. Романів Світлана, Савицька Мар’яна, Добридень Ганна, Ковальська Лариса ОСОБЛИВОСТІ ДОБОВОГО ПРОФІЛЮ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ Кафедра внутрішньої медицини №3 Науковий керівник: канд. мед. наук, доц. Б.Г. Насалик

6. Трендовацька Наталія. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО СПЕКТРУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ УСКЛАДНЕНОМУ ПІЄЛОНЕФРИТІ Кафедра внутрішньої медицини №3 Науковий керівник: канд. мед. наук, асист. О.О. Ружицька

7. Якобчук Христина. ОСОБЛИВОСТІ ПУРИНОВОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ГЕМОДІАЛІЗІ Кафедра внутрішньої медицини №3 Науковий керівник: канд. мед. наук, асист. О.О. Ружицька

Збірник тез XVII Міжнародно медичного конгресу студентів та молодих учених 28-30 квітня 2014 року

1. Вівчар В.П. ПОРУШЕННЯ КАЛЬЦІЄ-ФОСФОРНОГО ОБМІНУ І КЛАПАННОГО АПАРАТУ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК, ЩО ЛІКУЮТЬСЯ ГЕМОДІАЛІЗОМ Науковий керівник: д-р.мед.наук, проф. Мартинюк Л.П.

2. Михайлюк Оксана,Регалюк Валентина, Тюріна Олена,Хілько Ірина, Добридень Ганна. Оцінка адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи в передопераційному періоді хворих з патологією щитоподібної залози. Науковий керівник: канд.мед.наук, доц. Насалик Б.Г.

3.Шайген Олена, Дудар Ірина, Носко Дарія, Хілько Ірина, Добридень Ганна. Функція нирок у хворих з патологією щитоподібної залози в передопераційному періоді. Науковий керівник: канд.мед.наук, доц. Насалик Б.Г.

4. Балабушка В.О., Жегестовська Д.В., Калугіна М.О., Ковбаса Н.М. Порівняльна характеристика тромболітичних середників у хворих на інфаркт міокарда з елевацією сегмента st. Науковий керівник: канд.мед.наук, доц. Паламар Т.О.

Збірник тез XVII Міжнародно медичного конгресу студентів та молодих учених 22-24 квітня 2013 року

1. Хілько Ірина Стан мінеральної щільності кісткової тканини та частота переломів у хворих, які отримують лікування гемодіалізом. Науковий керівник: д-р.мед.наук, проф. Мартинюк Л.П

2. Добридень Ганна, Коваль Тетяна,Хілько Ірина, Батракова Юлія, Калиновська Оксана, Солодун Ірина,Слободян Христина. Порівняльна оцінка електрокардіографічних показників на етапах хірургічного лікування при окремих гострих хірургічних захворюваннях органів живота і патології щитоподібної залози. Науковий керівник: канд.мед.наук, доц. Насалик Б.Г.

3. Мельник Наталія. Прогностичне значення позитивного зубця R при гострому коронарному синдромі. Науковий керівник: канд.мед.наук, доц. Паламар Т.О.

Планування наукових праць гуртківців кафедри внутрішньої медицини № 3

на 2018-2019 н.р.

Таблиця 1.docx

ПЛАН СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

кафедри внутрішньої медицини № 3 на 2018 – 2019 н.р.

Таблиця 2.docx

ІНФОРМАЦІЯ

про участь студентів

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

у І-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2017-2018 н.р.

на кафедрі внутрішньої медицини № 3

1. Перевізник Б.О., 6 курс, 22 гр., 51 б.

2. Фещенко Б.С., 6 курс, 16 гр., 50 б.

3. Ткачук Н.В., 6 курс, 21 гр, 49 б.

4. Гладка І.Я., 5 курс, 2 гр., 47 б.

5. Табас П.С., 6 курс, 15 гр., 47 б.

6. Щербатюк Д.М., 5 курс, 23 гр., 41 б.

7. Бойко Г.О., 5 курс, 2 гр., 37 б.

8. Бакса Т.П., 5 курс, 21 гр., 37 б.

9. Петрів С.М., 5 курс, 23 гр., 36 б.

Староста гуртка – студентка 5 групи V курсу Гладка Ірина Ярославівна.

Куратор студентського наукового гуртка кафедри внутрішньої медицини № 3 – доц. Ружицька Оксана Олександрівна.