Наукові публікації доцента Грималюк Н.В.

 • Метаболічні ефекти комбінованої терапії левокарнітином та амінокислотами при хронічній хворобі нирок./Н.В. Грималюк, Мартинюк Л.П,Чайковська М.І., Ружицька О.О., Якубишина І.Г. , Насалик Б.Г., Паламар Т.О.,Вонс Л.З, Бойко Т.В., Цибульська Л., Боднар Л.П.// Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання фармакології та фармакотерапії».-Тернопіль.-26-27 вересня 2019 р.

 • Особливості викладання внутрішньої медицини в умовах інтеграції в європейський освітній простір./ Н.В.Грималюк, Мартинюк Л.П, Бойко Т.В., Ружицька О.О., Боднар Л.П., Паламар Т.О. // Матеріали ІІІ міжнародної конференції ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І НАУЦІ ТА ОСВІТІ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД.-2019 р.

 • Выявление и оценка предикторов развития подагрической нефропатии / Н.В. Грималюк, С.І Сміян, М.В.Франчук, У.С.Слаба // Биология Ва Тиббиет Муаммолари.Проблемы биологии и медицины.Халкаро илмий журнал №1 (99).-2018. - ст.105-109

 • Стан соматичного пулу білка як маркер трофологічного статусу при хронічному панкреатиті, поєднаному з ожирінням / Н.В. Грималюк, Л.С.Бабінець, К.Ю.Кицай, Г.М.Сасик // Здобутки клінічної і експериментальної медицини .- 2018.- №2(34)- с.235 -237

 • Динаміка показників ендогенної інтоксикації при лікуванні хворих на хронічний міліарний панкреатит в поєднанні з ожирінням./ Н.В. Грималюк ,Кицай К.Ю.,Бабінець Л.С.// Матеріали щорічної науково практичної конференції з міжнародною участю «Університетська клініка: захворювання гепатобіліарної системи з позицій полі профільного підходу».- 20 січня 2016 р.-с.50

 • Ефективність включення препарату Ліверія ІС до комплексної терапії хворих на хронічний біліарний панкреатит в поєднанні з ожирінням./Бабінець Л. С., Кицай К. Ю., Грималюк Н. В.// Медицина ХХІ століття : матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених з міжнар. участю.- 2015. – С. 36.

 • Частота і особливості ураження пародонту у пацієнтів з ревматоїдним артритом / Н.В. Грималюк, І.І.Білозецький, О.І.Зарудна, У.С. Слаба // Галицький лікарський вісник, том 21. - 2014.

 • Оцінка ефективності Зинаксин-глюкозаміну у хворих з анкілозивним спондилоартритом і ураженням кульшових суглобів / Н.В. Грималюк, С.І.Сміян, У.С.Слаба // Галицький лікарський вісник. -2010. - т.17. -№4 - с.72-73.

 • Пятирічний моніторинг артралогічного статусу у хворих на остеоартроз під впливом застосу-вання хондропротектора структум / Н.В. Грималюк, С. І. Сміян, С.Р.Гусак// Український ревма-тологічний журнал.- 2009 . - №4 - с.1-4.

 • Роль профілактично-лікувального харчування при подагрі / Н.В. Грималюк, С. І. Сміян, О.С. Маховська, Л.В. Задорожна, С.Р.Гусак // Медсестринство. - 2008. - № 3. – с. 15 – 19.

 • Особливості лікування первинного остеоартрозу у пацієнтів з метабо-лічним Х синдромом / Н.В. Грималюк, С.І.Сміян, С. Р.Гусак, О.С.Маховська, Л. В.Задорожна, Л. Л. Легка, Л. С.Бабінець // Вісник наукових досліджень. -2008 -№ 1.– с. 25 - 28.

 • Оцінка ефективності остемаксу в лікуванні глюкокортикоїдіндукованого остеопорозу у пацієнток в постмено-паузальний період/ Н.В. Грималюк, С.І.Сміян, О. Барладин, Л.Задорожна, О. Маховська, Л.Легка// Український ревматологічний журнал. - 2007 - №4(30). - с. 74-76.

 • Динаміка артралгічного синдрому при остео- артрозі на тлі засто-сування максигезика/ Н.В. Грималюк, С.І.Сміян, Л.В.Задорожна, О.І.Зарудна, Л.Л. Легка, О.С.Маховська, У.С.Слаба// Вісник наукових досліджень.- 2007.- №1. - с.80-84.

 • Медичний індекс / Н.В. Грималюк, С.І. Сміян, С.Р.Гусак, У.С.Слаба // Терапія.- 2005.-№2.-с. 16.

 • Доказова медицина – перешкоди на шляху впровадження/ Н.В. Грималюк, С.І.Сміян, О.Й.Бакалюк, Б.Г.Насалик, У.С.Слаба, М.Є.Гаврилюк, А.О.Боб, М.Я.Ясніцька, М.А.Погоріла//Доказова медицина в спектрі наукової медичної інформації та інноваційної по-літики – Тернопіль.- Укрмедкнига. - 2005. – с. 55-57.

 • Патогенетичні основи розвитку серцевої недостатності при ревматоїдному артриті/ Н.В. Грималюк, О.Й.Бакалюк, У.С.Слаба, З.О.Скиба// Здобутки клінічної та експериментальної медицини. –Терно-піль, Укрмедкнига. - 2004.- с. 10-12.

 • Оцінка вагомості факторів розвитку остеодефіцитних станів у хворих на ревматичні захворювання / Н.В. Грималюк, С.І.Сміян, Л.Б.Лозіна, У.С.Слаба// Український ревматологічний журнал. -2004.-№3.- с. 48.

 • Особливості клінічної симптоматики остеоартрозу у жінок з різними типами постменопаузи під впливом лікування/ Н.В. Грималюк, С.І.Сміян, Н.Л.Савочкіна, У.С.Слаба, Л.В.Задорожна, З.О.Скиба// Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 4. – с. 28-30.

 • Первинна профілактика неінфекційних захворю-вань внутрішніх органів: сучасний стан, пробле-ми, шляхи вирішення/ Н.В. Грималюк, О.Й.Бакалюк С.І.Сміян, В.В.Дем’янен// Здобутки клін. та експериментальної медицини.- 2003.- № 2.- c. 58-62.

 • Мінеральна щільність кісткової тканини при імунозапальних і запальних захворюваннях нирок/ Н.В. Грималюк, С.І.Сміян, О.Й.Бакалюк, О.Л.Сидоренко, Мартинюк Л.П.// Актуальні пробле-ми нефрології– Київ - 2003. – с. 103-109.

 • Взаємозв’язок між змінами мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта та проксимального стегна у хворих на анкілозуючий спондилоартрит/ Н.В. Грималюк, С.І. Сміян, О.М.Масик, Б.Г.Насалик, У.С.Слаба//Шпитальна хірургія.- 2002.- №2.- с.52-55.

 • Синдром ендогенної інтоксикації як маркер запального процесу при ревматичних захворю-ваннях суглобів/ Н.В. Грималюк, С.І.Сміян, О.М.Масик, У.С.Слаба, Л.С.Бабінець, Б.Г.Насалик, Г.А.Попович, І.В.Марецька, О.Л.Сидоренко//Вісник наукових досліджень. -2000.-№1- с.40-42.

 • Моніторинг змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих ревматологічного профілю / Н.В. Грималюк, С.І. Сміян, О.М. Масик, Б.Г. Насалик, Л.С. Бабінець, Н.І. Корильчук, І.В. Мерецька, Г.А. Попович, //Здобутки клінічної та експери-ментальної меди-цини Тернопіль: “Укрмедкнига”.- 2000.- № 5. - с.93-97.

 • Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування цитотеку з метою профілактики та лікування гастропатій при РА/ Н.В. Грималюк, С.І. Сміян, О.М.Масик, Б.Г.Насалик, Г.А.Попович, У.С.Слаба, О.Л.Сидоренко, В.І.Городецький// Здобутки клінічної та експериментальної медицини.-2000. -№ 5.- с.97-101.

 • Клініко-функціональні наслідки тривалого використання глюкоко-ртикостероїдів при системному червоному вовчаку/ Н.В. Грималюк, С.І.Сміян, Л.Лозіна, З.Скиба, У.С. Слаба, Л.Задорожна, Р.Гаврилюк// Проблеми остео-логії.-Том 3. -№1.-2000.- с.109.

 • Первичный остеоартроз: роль локальных иммунологических реакций, пути коррекции/ Н.В. Грималюк, Н.И.Швед, О.И.Бакалюк, М.С. Гнатюк// Патофизиология и экспериментальная. – №1.- 1998. - с. 24-26.

 • Разгрузочно-диети-ческая терапия в коррекции иммуных нарушений у больных с первичным остеоарт-розом/ Н.В. Грималюк, О.Й., Бакалюк, Т.Г.Бакалюк, М.С.Гнатюк// Патофизиология и экспериментальная. - № 4.- 1998.- с. 17-20.

 • Застосування статинів у лікуванні гіперхоле-стеринемій/ Н.В. Грималюк, О.Й., Бакалюк, І.В.Жулкевич// Укр. кард. журнал. - № 5.- 1998. - с. 64-71.

 • Статини в лікуванні атеросклерозу/ Н.В. Грималюк,О.Й., Бакалюк, І.В.Жулкевич// Вісник наукових досліджень.- № 1-1997.- с. 10-12.

 • Остеопороз в клініці внутрішніх захворювань/ Н.В. Грималюк, О.Й.Бакалюк, С. І. Білозецька-Сміян, О. М. Масик// Остеопо-роз:епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика та лікування. ІІ Всеукраїнська науково-практ. конф.- К.- 1997.- с.27-28

 • Особливості перебігу доклінічної стадії недостатності крово-обігу у хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку / Н.В. Грималюк, О.Й.Бакалюк, Л.В.Зоря// Український кардіологічний журнал. - №3 . – 1996.– с. 104.

 • Причини гіпердіагностики ревматизму у дорослих/ Н.В. Грималюк, М.В. Гребеник, М.І.Швед, О.Й.Бакалюк// Український кардіологічний журнал. (додаток). – 1995.– с. 66-67.

 • Вплив комплексної терапії із застосуванням проспідину та проспідину з реафероном на імунну реактивність у хворих на ревматоїдний артрит з HBs-антигенемією/ Н.В. Грималюк, М.І.Швед // Вісник наукових досліджень. - №3. - 1995.

 • Сучасні погляди на патогенез ревматоїдного артриту та деформуючого остеоартрозу/ Н.В. Грималюк, О.І.Бакалюк, М.І. Швед, С.І.Білозецька//Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики захворювань людини. – 1994.

 • Досвід диференційоваого застосування фізичних факторів для реабілітації хворих деформуючим остеоартрозом / Н.В. Грималюк, М.І.Швед, О.Й.Бакалюк //Реабіліатація хворих старшого віку з захворюваннями серцево- судинної, нервової систем та опорно-рухового апарату. - 1993. – с.39.

 • Роль антигена HBsAg в патогенезе ревматоидного артрита / Н.В. Грималюк, М.А.Андрейчин, Н.И.Швед // Актуальные вопросы военной медицины. - №6. – 1993. - с.57-58.