Наукові публікації доцента Паламар Т.О.

 • Multimodality imaging and clinical significance of isolated congenital absence of the pericardium./ Komorovsky RR, Palamarchuk YuO, Lubkovych OI, Palamar TO, Hladkykh FV.//Ukr J Radiol Oncol.- 2021.-29(3), p.-52–60.

 • Кров'яна кіста мітрального клапана як рідкісна причина мітральної недостатності / Р.Р. Коморовський, Т.О, Паламар,О. І. Лубкович //Хвороби -сирітки в кардіології.-Львів.- 2019.- с.-67-71.

 • Метаболічні ефекти комбінованої терапії левокарнітином та амінокислотами при хронічній хворобі нирок./Н.В. Грималюк, Мартинюк Л.П,Чайковська М.І., Ружицька О.О., Якубишина І.Г. , Насалик Б.Г., Паламар Т.О.,Вонс Л.З, Бойко Т.В., Цибульська Л., Боднар Л.П.// Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання фармакології та фармакотерапії».-Тернопіль.-26-27 вересня 2019 р.

 • A rare cause of tricuspid regurgitation/Roman Komorovsky, Tamila Palamar, Svitlana Smiyan// Journal of Echocardiography.- 2018. - V. 16(2), P.101-102.

 • Рідкісна причина правошлуночкової серцевої недостатності/ Р. Р. Коморовський, Т. О.Паламар,І. Б.Левицький,Л. Ю.Орищин// Хвороби-сирітки в кардіології.-Випуск.V-Львів.-2017.-с.-41-47.

 • Ендоміокардіальний фіброз:проблеми діагностики та лікування на прикладі клінічного випадку/ Р. Р. Коморовський, Т. О.Паламар, Л. Т. Крамар// Хвороби-сирітки в кардіології.-Випуск1.-Львів.-2013.-с.-22.

 • Випадок тривалого виживання без хірургічного втручання приподвійному розриві міокарда/ Р. Р. Коморовський, Т. О.Паламар, М.О.Храпак ,І.Б.Левицький// Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.-Київ.-№1(3). - 2013-с. 63-66.

 • Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих з цукровим діабетом 2 типу /М. І. Швед , І.В. Смачило, Л. В.Наумова ,Т. О.Паламар// Вісник наукових досліджень.-№4-2009с. 33-34.

 • Пятирічний моніторинг артралогічного статусу у хворих на остеоартроз під впливом застосування хондропротектора структур/С. І. Сміян ,С.Р.Гусак ,Н. В.Грималюк, Т. О. Паламар// Український ревматологічний журнал №4 -2008- с.1-4.

 • Ураження серця при гіпереозинофільних синдромах/Р. Р. Коморовський, Т. О.Паламар, Л. Т. Крамар// Внутрішня медицина №5-6 -2008-с.140-144.

 • Імуномодулююча здатність триовіту у хворих на гелікобактерзалежні хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом/М. І.Швед, Г. В.Лихацька , Т. В.Лихацька, Т. О. Паламар// Міжвідомчий збірник Гастроентерологія.-2007-вип38,39.- с.75-77.

 • Клініко- гематологічні паралелі у новонароджених і породіль при залізодефіцитних станах / Т. О.Паламар, І.І. Жура, С. М. Геряк // Українські медичні вісті.-1998.т.2.ч.1.-с.117.

 • Зміни центральної гемодинаміки та їх корекція за допомогою емоксипіну у хворих на залізодефіцитну анемію/ Т. О.Паламар, М.І.Швед, С. М. Геряк// Український кардіологічний журнал.-Додаток до №3/96.Київ. - с.200-201.

 • Патогенетичні аспекти лікування хворих на залізодефіцитну анемію / Т. О.Паламар,С. М. Геряк, І. І.Жура, І. В.Жулкевич // Актуальні проблеми внутрішньої патології та післядипломної підготовки лікарів- терапевтів.-Київ.-1996.- с.236-237.

 • Коррекция нарушений гемодинамики у больных ишемической болезнью сердца с помощью физических факторов / М.І.Швед, М.В.Гребеник, О.Й.Бакалюк, ТО.Паламар // Актуальные вопросы военной медицины. – Львов. - 1995. – с. 91-93.

 • Антиксидантні ефекти емоксипіну у хворих на залізодефіцитну анемію/ М. І.Швед, Т. О. Паламар// Лікувальна справа. – 1995. - №9-10. –с.72-75.

 • Приховані порушення ритму в генезі раптової серцевої смертності/ М.І.Швед, М.В.Гребеник, О.Й.Бакалюк, ТО.Паламар // Український кардіологічний журнал.- 1 994р.- №4. - с. 87.