Наукові публікації доцента Ружицької О.О.

1. Martynyuk L., Vons L., Ruzhytska O. Influence of L-arginine and beta-phenyl-gamma-aminobutyricacid combined therapy on apoptosis and oxidative stress in patients with diabetic kidney disease. 2018. Volume 33. Issue suppl 1. P. 500.

2. Martynyuk L. P., Vons L. Z., Ruzhytska O. O. The effect of L- arginine on oxidative stress and microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus and chronic kidney disease. International Journal of Medicine and Medical Research. 2017, Volume 3, Issue 1, P. 22–25.

3. Мартинюк Л. П. Функціональний стан прищитоподібних залоз у хворих на хронічну хворобу нирок в умовах лікування гемодіалізом / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, Л. З. Вонс, М. І. Козій, І. Г. Якубишина // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 26 (2). – С. 125.

4. Ружицька О.О. Гіперурикемія у пацієнтів на хронічну хворобу нирок VД стадії / О.О. Ружицька, А. А. Філюк // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах: збірник матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф., 24-25 березня 2016 року., м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 79-80.

5. Мартинюк Л.П. Вплив амінофенілмасляної кислоти на оксидативний стрес та психо-емоційні розлади у хворих з цукровим діабетом 2 типу / Л.П. Мартинюк, Л.З. Вонс, О.О. Ружицька // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах: збірник матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф., 24-25 березня 2016 року., м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.73-74.

6. Науково-дослідна робота – одна з основних ланок формування фахівця з вищою освітою / Л. П. Мартинюк, Б. Г. Насалик, Л. П. Боднар, Н. В. Грималюк, Т. О. Паламар, І. Г. Якубишина, О. О. Ружицька, Л. С. Цибульська // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), 12–13 травня 2016 року, Тернопіль. – м. Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. - С. 139-140.

7. Мартынюк Л.П. Влияние растительного препарата Канефрон H на течение диабетической нефропатии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа: результаты сравнительного когортного исследования / Л.П. Мартынюк, Лар.П. Мартынюк, О.А. Ружицкая, Є.С. Мартынюк// Почки. – 2015. – № 1. – С. 24-32.

8. Ruzhytska O. Effects on bone tissue of 12 months’combined treatment with alfacalcidol and strontium ranelate in patients with mild to moderate chronic renal failure / O. Ruzhytska, L. Martynyuk // Nephrology Dialysis Transplantation. – 2015. – № 30 (suppl 3). – Р. 216.

9. Клінічне мислення у студентів на кафедрі внутрішньої медицини №3 / Л.П. Мартинюк, Л.П. Боднар, Б.Г. Насалик, Т.О. Паламар, І.Г. Якубишина, О.О. Ружицька, Н.В. Грималюк, Л.С. Цибульська // Реалізація закону України про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України: м-ли Всеукраїнської навчально-наукової конференції, травень 2015 р. – С. 341-342.

10. Martynyuk L. Effect of the herbal combination Canephron N on diabetic nephropathy in patients with diabetes mellitus: results of a comparative cohort study / L. Martynyuk, L. Martynyuk, O. Ruzhitska, O. Martynyuk // The journal of alternative and complementary medicine. – 2014. – № 20 (6). – Р. 472-478.

11. Стан перекисного окислення ліпідів та системи антиоксидантного захисту у хворих на ХХН / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, М. І. Козій, Р. В. Гніздюх // VІІ національний конгрес «Людина та ліки – Україна - 2014», Київ. – 2014. – C. 26 – 27.

12. Шляхи удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі внутрішньої медицини / Л.П. Мартинюк, Л.П. Боднар, Б.Г. Насалик, Т.О. Паламар, І.Г. Якубишина, О.О. Ружицька, Н.В. Грималюк // Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації: м-ли науково-практичної конференції. – 2014 р. – С. 206-208.

13. Ружицька О. О. Ефективність комплексного лікування порушень мінерального обміну та кісткового ремоделювання у хворих на хронічну хворобу нирок II-IIІ стадій / О. О. Ружицька // Актуальні проблеми нефрології. – 2013. – Вип. 19. – С. 96-106.

14. Мартинюк Л.П. Досвід застосування кредитно-модульної системи навчання у викладанні внутрішньої медицини студентам 5 і 6 курсів медичного факультету / Л.П. Мартинюк, Л.П. Боднар, Б.Г. Насалик, Т.О. Паламар, І.Г Якубишина, О.О. Ружицька, Грималюк Н.В. // Кредитно-модульна система організації навчального процесу: м-ли науково-практичної конференції, квітень 2013 р. – С. 213-214.

15. Martynyuk L, Ruzhytska O, Martynyuk L et al. Bone mineral density, fractures and heart valve calcification in hemodialysis patients. Presented at the: World Congress of Nephrology (WCN). Hong Kong, May 31–June 4 2013: Abstract SU 417.

16. Ружицька О. О. Особливості вторинного гіперпаратиреозу у хворих на хронічну хворобу нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі / О. О. Ружицька // Український журнал нефрології та діалізу. – 2012. – № 1 (33). – С. 35 – 39.

17. Ружицька О. О. Стан кісткової тканини у хворих на програмному гемодіалізі / О.О. Ружицька // Український медичний альманах. – 2012. – Том 15, № 1. – С. 135 – 138.

18. Ефективність використання альфакальцидолу для корекції вторинного гіперпаратиреозу у хворих на хронічну хворобу нирок у додіалізному періоді / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, Л. П. Мартинюк, А. А. Клим, О. С. Мартинюк, Г. Б. Симко, Н. Ю. Шевченко // Український журнал нефрології та діалізу. – 2012. – № 3 (35). – С. 22 – 27.

19. Мартинюк Л. П. Особливості мінерального обміну та функції паращитоподібних залоз при хронічній хворобі нирок / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, Л. П. Мартинюк // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. – № 2 (6). – C. 72 – 79.

20. Пат. 75400 Україна, МПК A61K 31/07, A61K 31/555, A61K 35/02. Спосіб корекції порушень мінерального обміну та кісткового ремоделювання при хронічній хворобі нирок / Мартинюк Л. П., Ружицька О. О.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського – № u201207100; заявл. 12.06.12; опубл. 26.11.12, Бюл. № 22.

21. Ружицька О. О. Забезпеченість кальцидіолом організму хворих на хронічну хворобу нирок у додіалізному періоді / О. О. Ружицька // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2012. – № 1. – С. 117 – 118.

22. Ружицкая О. А. Коррекция вторичного гиперпаратиреоза у больных с хронической болезнью почек в додиализном периоде с помощью альфакальцидола / О. А. Ружицкая // Проблемы и перспективы развития современной медицини : сборник научных статей IV Республиканской научно-практической конференции с международным участием студентов и молодых ученых, 19 – 20 апреля, 2012, г. Гомель. – Гомель: ГомГМу, 2012. – № 4. – Том. 3. – С. 203 – 205.

23. Ружицька О. Досвід лікування ренальної остеодистрофії у хворих на хронічну хворобу нирок у додіалізному періоді / О. Ружицька // Матеріали XVI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених, 23 – 25 квітня 2012 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 28.

24. Ружицкая О. А. Обеспеченность витамином Д3 организма больных с хронической болезней почек в додиализном и диализном периодах / О. А. Ружицкая // Актуальные вопросы медицинской науки : сборник научных работ студентов и молодых ученых Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 70-летию профессора А. А. Чумакова, г. Ярославль. – Ярославль: ООО «Издательско-полиграфический комплекс «Индиго», 2012. – С. 196 – 197.

25. Досвід використання альфакальцидолу для лікування вторинного гіперпаратиреозу у хворих на хронічну хворобу нирок у додіалізному періоді / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, А. А. Клим, О. С. Мартинюк, Г. Б. Симко, І. Г. Якубишина, Н. Ю. Шевченко // Український журнал нефрології та діалізу : матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні питання нефрології», 5 – 6 квітня 2012 р., м. Ялта. – 2012. – Додаток до № 1 (33). – С. 25.

26. Martynyuk L. The efficiency of alfacalcidol and strontium ranelate therapy in prevention of bone loss in pre-dialysis chronic renal failure patients / L. Martynyuk, O. Ruzhytska, L. Martynyuk // Bone and the kidney: ISN Nexus Symposium, 20 – 23 September 2012, Copenhagen, Denmark. – Copenhagen, 2012. – P. 40.

27. Мартинюк Л. П. Показники кальціє-фосфорного обміну у хворих із хронічними хворобами нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі / Л. П. Мартинюк, О.О. Ружицька // Український журнал нефрології та діалізу. – 2011. – № 3 (31). – С. 11 – 16.

28. Особливості стану кісткової тканини у жінок із хронічними хворобами нирок, які отримують лікування програмним гемодіалізом / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, О. С. Мартинюк, А. А. Клим, Г. Б. Симко, Н. Ю. Шевченко, І. Г. Якубишина, Н. З. Федунь, Т. М. Рогатинська // Матеріали науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці», 24 – 25 березня 2011 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 51 – 52.

29. Ружицька О. О. Поширеність та структура порушень секреції паратиреоїдного гормону у хворих на програмному гемодіалізі / О. О. Ружицька // Актуальні проблеми внутрішньої медицини : матеріали наук.-практ. конф., 21-22 квітня 2011 р., м. Чернівці. – Чернівці, 2011. – С. 141 – 142.

30. Ружицька О. О. Особливості кальціє-фосфорного обміну та функції паращитовидних залоз у хворих на хронічну хворобу нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі / О. О. Ружицька // Медицина XXI століття: матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених із міжнародною участю, присвяченої 150-річчю заснування Харківського медичного товариства, 30 листопада 2011 р., м. Харків. – м. Харків, 2011. – С. 89 – 90.

31. Мартинюк Л. П. Відповідність рівнів Са, Р та ПТГ сироватки крові у пацієнтів із хронічними хворобами нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі, цільовим рівням згідно NKF-K/DOQI 2003 / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька // Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: матеріали наук.-практ. конф., 15 – 16 квітня 2010 р., м. Вінниця. – Вінниця: Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, 2010. – С. 50 – 51.

32. Мартинюк Л. П. Зміни функції паращитовидних залоз у хворих із хронічними хворобами нирок у додіалізному періоді / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-літтю факультету післядипломної освіти, 23 – 24 жовтня 2009 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 86 – 87.

33. Мартинюк Л. П. Особливості функції паращитоподібних залоз у хворих із хронічними хворобами нирок у додіалізному та діалізному періодах / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2009. – № 4. – С. 68 – 69.

34. Ружицька О. О. Стан кальціє-фосфорного обміну у хворих з хронічною нирковою недостатністю, які перебувають на програмному гемодіалізі / О. О. Ружицька // Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., 13 – 14 жовтня 2008 р., м. Київ. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – С. 50 – 51.